ANUNCI sobre la convocatòria d’una borsa de vigilant municipal.

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia de data 11 de febrer de 2019, s’han aprovat les bases que regiran el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal.

Les bases de la convocatòria consten publicades en el BOP número 36 de 20 de febrer de 2019 i al BOP número 60 de 26 de març de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els successius actes administratius derivats d’aquesta convocatòria es faran públics en el tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina web www.peralada.org.

 ANUNCI sobre la convocatòria d’una borsa de vigilant municipal. Descarregar.