ANUNCI sobre aprovació de les bases per a la convocatòria d’una plaça d’auxiliar informador/a, grup C2, per a l’Oficina de Turisme.

Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 139/218 de data 21 de març de 2018 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’interinitat d’un/a administratiu/va (grup C, subgrup C2) per a l’Oficina municipal de Turisme, i s’ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció, adreçades a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, s’han de presentar, en el model normalitzat adjunt a les presents bases, en hores d’atenció al públic (9:00 a 14:00 hores), de dilluns  a divendres, llevat festius, al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament (Plaça Gran, núm. 7, 17491 Peralada), o en la forma que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de VINT DIES NATURALS comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  • BOP– Anunci de convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliar informador/a, Oficina de Turisme. Obrir
  • INSTÀNCIA – Instància de participació en el procés selectiu  borsa. Descarregar

Més informació sobre ofertes de treball i formació, al Servei de Feina en Xarxa de l’Ajuntament de Peralada