ANUNCI sobre aprovació de la Memòria valorada per a les obres necessàries per a l’adequació dels serveis d’abastament d’aigua potable, sanejament i pluvials per donar servei a la 1a parcel·la de l’avinguda de Passeig de Catalunya del municipi de Peralada.

D’acord amb el que disposa l’ art. 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), es fa saber que per acord de la Junta de Govern, en sessió de data 19 d’octubre de 2022, va aprovar la memòria valorada per a l’execució de obres necessàries per l’adequació dels serveis d’abastament d’aigua potable, sanejament i pluvials per donar servei a la 1a parcel.la de l’ Avinguda de Passeig de Catalunya del municipi de Peralada, redactada per l’empresa FCC AQUALIA, SA amb CIF A26019992 domiciliada a la Plaça Bruel, 1 d’Empuriabrava-Castelló d’Empúries (17487), amb un pressupost d’execució de contracte de de catorze mil, cinc-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-cinc cèntims 14.584,55 € (iva inclòs).

La qual cosa es fa publica pel coneixement general.

  • DOGC 8783 de data 31/10/2022. Podeu accedir-hi clicant l’enllaç