Anunci procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per cobrir definitivament una plaça de personal laboral fix d’auxiliar administratiu/va, de l’escala d’administració general, Grup C2, Nivell12, i la constitució d’una borsa de treball

Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 2021DECR000096 de data 8 de març s’ha aprovat la convocatòria de concurs-oposició, per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d’auxiliar administratiu/iva (grup C2 – escala Administració general) i la constitució d’una borsa de treball.

  • ANUNCI BOP núm 60 · Edicte 1978 – 15/03/2021. Consultar
  • Model Instància procés selectiu. Descarregar
  • Declaració responsable de les persones que accedeixena les proves d’aptitud d’acreditació de la competència professional. Descarregar