Anunci pel qual es fa pública una acceptació de delegació de competències

Per tal de donar compliment al que disposen l’article 7.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de 5 de març) i l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió indicada a continuació, ha pres, entre d’altres, l’acord d’acceptació de les delegacions de competències del següents ens:

SESSIÓ DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 19 DE DESEMBRE DE 2017

Ajuntament de Peralada
RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE:
• Taxa activitats esportives.
• Taxa ocupació via pública.
• Taxa subministrament d’aigua.
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 17 de novembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 3 de desembre de 2009.
Data del Plenari: 16/11/2017.
Girona, 20 de desembre de 2017
Pere Vila i Fulcarà · President
Anunci pel qual es fa pública una acceptació de delegació de competèncie. Descarregar.