ANUNCI d’informació pública d’una sol·licitud de llicència d’ús provisional (exp. núm. 361/2017)

En compliment del que disposa l’art. 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i els art. 23 i 61 i ss del seu Reglament, es sotmet a informació pública la sol·licitud de la senyora Ester Albreda Marchal de llicència d’ús provisional per desenvolupar l’activitat de llibreria, papereria i venta de regals als baixos del carrer Comte Zavellà, 10.

A comptar de l’endemà de la publicació al BOP de Girona, durant el termini de 20 dies es podrà consultar als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Peralada (pl. Gran, 7), dins l’horari d’atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores i, si s’escau, formular les al·legacions que es considerin pertinents.

L’alcalde

Pere Torrent i Martín

Anunci IP ús provisional llibreria