Anunci d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost de 2021

Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2 del mateix text legal, es posa en coneixement general que a la Intervenció d’aquest Ajuntament es troba exposat al públic l’expedient de modificació de crèdits núm. 3 del Pressupost de 2021, aprovat inicialment pel Ple en la sessió ordinària del dia 25 de març de 2021.

Núm. BOP 63 · Núm. edicte 2552 · Data 01-04-2021. Consultar