Anunci d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits 05/2021

ls efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2 del mateix text legal, es posa en coneixement general que a la Intervenció d’aquest Ajuntament es troba expos at al públic l’expedient de modificació de crèdits núm. 5 del Pressupost de 2021, aprovat inicialment pel Ple en sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2021