Anunci d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits 04/2020

Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2 del mateix text legal, es posa en coneixement general que a la Intervenció d’aquest Ajuntament es troba exposat al públic l’expedient de modificació de crèdits núm. 4 del Pressupost de 2020, aprovat inicialment pel Ple en la sessió extraordinària del dia 24 de setembre de 2020.

BOP 192 · Núm. edicte 7012 · Data 05-10-2020. Anunci