Anunci d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdit

Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2 del mateix text legal, es posa en coneixement general que a la Intervenció d’aquest ajuntament es troba exposat al públic l’Expedient de modificació de crèdits núm. 8 del Pressupost de 2018, aprovat inicialment pel Ple en la sessió extraordinària del dia 8 de novembre de 2018.
BOP Núm. 218 – 14 de novembre de 2018. Anunci