Anunci d’exposició al públic de l’expedient de modificació de crèdits núm. 6, de Suplement de crèdit, del Pressupost de 2022

Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2 del mateix text legal, es posa en coneixement general que a la Intervenció d’aquest Ajuntament es troba exposat al públic els expedients de modificació de crèdits núm. 6, de Suplement de crèdit, del Pressupost de 2022, aprovat inicialment pel Ple en sessió extraordinària del dia 11 d’agost de 2022.

Les persones interessades que estiguin legitimades segons el que disposa l’article 170.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i pels motius taxativament enumerats a l’apartat 2 del mateix article, podran presentar-hi reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent a la data d’inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província;
b) Oficina de presentació: Registre general;
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple de l’Ajuntament.

Si no es presentessin reclamacions, els acords d’aprovació inicial esdevindran definitius, tal com disposa l’article 169.1 de l’esmentat text legal.

Anunci BOP 157 · Núm. edicte 7524 · Data 18-08-2022 · Consultar