ANUNCI D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 2 DEL PRESSUPOST 2022

Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177.2 del mateix text legal, es posa en coneixement general que a la Intervenció d’aquest Ajuntament es troba exposat al públic l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 del Pressupost de 2022, aprovat inicialment pel Ple en sessió ordinària del dia 7 d’abril de 2022.

BOP 75 · Núm. edicte 3043 · Data 20-04-2022 · Anunci