Anunci de l’aprovació inicial del Pla Econòmic i financer per al període 2020-2021

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 26 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Peralada, aprovà, en sessió extraordinària de data 29 d’octubre de 2020, un Pla econòmic financer per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2019.
L’esmentat pla es troba a disposició del públic des de l’aprovació d’aquest per part del Ple municipal i fins a la finalització del període de vigència. El que es fa saber per al general coneixement i efectes.

Núm. BOP 208 · Núm. edicte 7626 · Data 28-10-2020 · Consultar