Anunci de l’aprovació del Pla intern d’igualtat

El Ple de la Corporació de Peralada en sessió de data 24 de setembre de 2020 ha adoptat l’acord d’aprovar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Peralada, 20202023, presentarlo davant de quants organismes sigui necessari per a l’aprovació i execució del mateix, sol·licitar la seva inscripció en el Registre Públic del Departament d’Empresa i Coneixement, autoritzar al Sr. AlcaldePresident o regidor/a en qui delegui per a la seva inscripció, impulsarlo i donarlo a conèixer a tot el personal de l’Ajuntament, millorar aquells aspectes millorables i potenciarne la seva implementació i sotmetre’l al tràmit d’informació pública i audiència dels/de les interessats/des mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Girona, i en el tauler d’edictes de la Corporació, per un període mínim de trenta dies, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. En cas que no hi hagi cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Núm. BOP 208 · Núm. edicte 7626 · Data 28-10-2020 · Consultar