ANUNCI de l’aprovació definitiva d’un projecte d’obres locals (exp. X2018000022)

A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, es fa públic que per Decret de l’Alcaldia d’11 de maig de 2018 s’ha aprovat definitivament el projecte de Reforma del camp de futbol de Peralada redactat per l’enginyer de camins Xavier Frigola Mercader amb un pressupost d’execució material de 208.316,88 euros i un pressupost per contracte de 299.955,47 euros, subjecte al compliment de les condicions derivades de l’informe del Consell Català de l’Esport.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació. Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa s’entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

La qual cosa faig pública, per al coneixement general.

Anunci AD