ANUNCI de l’acord de desistiment d’aprovació del projecte d’obres d’ampliació del cementiri municipal (exp. 263/2011)

Per al coneixement general es fa saber que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de dia 20 de desembre de 2017 va acordar desistir del procediment d’aprovació del projecte executiu i l’estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra Ampliació del cementiri municipal, el pressupost d’execució per contracte de la qual, IVA inclòs, ascendia a 250.794,42 euros, iniciat mitjançant acord de Ple de data 26 d’octubre de 2011.

 

Anunci desistiment ampliació cementiri

e-tauler

BOP 16-23.01.2018