ANUNCI de correcció d’errada material

S’ha detectat una errada material en l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 108 de 7 de juny de 2017 referent a l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada.

Allà on diu:
“presentat per Casino Castillo de Peralada, SLU”

Ha de dir:
“presentat per Casino Castillo Perelada, SA, Cavas Castillo Perelada, SA i Inmobiliaria Camo, SL”

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es procedeix a la seva rectificació. La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Anunci esmena error PEU Castell

e-tauler