Anunci de convocatòria per a l’elecció de Jutge/essa de pau i substitut/a del Jutjat de Pau de Peralada

D’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial (LOPJ) i els articles 4, 5, 6, i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’obre convocatòria pública per a la presentació de candidatures per al nomenament dels esmentats càrrecs per un període de quatre anys, jutge/essa de pau titular i substitut/a de Peralada, per finalització del mandat dels actuals.

Les persones interessades a prendre part en el procediment selectiu han de complir els següents requisits:
1. Estar empadronades i residir al municipi.
2. Ser majors d’edat i tenir nacionalitat espanyola.
3. No estar afectades per cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la LOPJ.
4. No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat i prohibicions regulades als articles 389 a 397 de la LOPJ.

Les sol·licituds hauran de presentar-se a l’Ajuntament de Peralada de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (mitjançant cita prèvia al tel. 972 53 80 06) o mitjançant instància electrònica a través de la seu-electrònica (pàgina web de l’ajuntament a www.peralada.org).

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Caldrà adjuntar la documentació següent:
– Fotocòpia del DNI
– Currículum vitae, en el qual s’ha de fer constar l’activitat professional, comercial o laboral que s’ocupa actualment, per examinar si existeixen incompatibilitats per exercir els càrrecs.
– Declaració responsable de no estar afectat/da en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat assenyalades en els articles 303 i 389 a 397 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Un cop transcorregut el termini esmentat, i de conformitat amb el que disposa l’article 101.2 de la LOPJ, el Ple de l’ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació, efectuarà l’elecció dels càrrecs entre les persones que ho hagin sol·licitat i reuneixin les condicions legals. Si no hi ha cap sol·licitant, el Ple l’elegirà lliurement d’entre les persones que reuneixin les condicions legals per a l’exercici de les funcions pròpies dels càrrecs

Anunci de convocatòria per a l’elecció de Jutge/essa de pau i substitut/a del Jutjat de Pau de Peralada