Anunci de convocatòria per a la contractació d ’un/a administratiu/va per a l ’Oficina de Turisme de Peralada

Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 29 de gener de 2020 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la contractació d’un/a administratiu/va per a l’Oficina de Turisme de Peralada, i ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu.

*D’acord amb el que es disposa a l’article del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, amb efectes a 1 de juny de 2020, es reprèn el còmput dels terminis administratius.
Bases específiques reguladores del procés selectiu. Anunci.
Model Instància procés selectiu. Descarregar.
Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8065 – 17.2.2020 Anunci.
Anunci BOP d’esmena de les bases. Consultar.
Anunci DOGC d’esmena de les bases. Consultar