Anunci de convocatòria del procediment per a l’adjudicació del contracte de concessió de serveis del centre de dia de Peralada

De conformitat amb l’acord de Ple de data 28 de juny de 2018, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de concessió de serveis de Centre de dia de Peralada.

Anunci de convocatòria: Obrir.
Més informació: Documentació i Plecs.

Peralada. el Centre de Recursos Sòciosanitaris, ubicat al Camí de la Garriga,
El Centre Sòciosanitari de Peralada, ubicat al Camí de la Garriga.