Anunci de convocatòria del procediment obert per a l’adjudicació del contracte d’arrendament d’indústria del servei de bar i restauració del restaurant Cafè del Centre de Peralada

De conformitat amb l’acord de la Junta General universal de la societat Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada, SA, en la sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2022, s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte lloguer arrendament d’indústria del servei de bar i restauració del restaurant Cafè del Centre de Peralada.

  • Anunci BOP 180 · Núm. edicte 8312 · Data 20-09-2022 · Consultar
  • Anunci DOGC (Publicació el 22-09-2022). Consultar
  • Perfil del contractant (Publicació el 22-09-2022). Consultar
  • Plec de clàusules administratives que regira el procediment obert per a l’adjudicació del contracte d’arrendament d’indústria del servei de bar i restauració del Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Consultar