Anunci de contractació d’una netejadora i creació d’una borsa de treball

es fa públic que d’acord amb l’establert a l’article 21.1 h) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 53,1 i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha contractat a la següent persona: Anunci de contractació d’una netejadora i creació d’una borsa de treball