Anunci de contractació d’un vigilant municipal

Es fa públic que d’acord amb l’establert a l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 53,1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha contractat a la següent persona:

Nom, STG, amb DNI XX.XXX.930-V, amb caràcter interí, a partir del 7 d’agost de 2017, en la categoria de vigilant municipal funcionari, subgrup C2, Escala administrativa especial, subescala serveis especials, lloc que actualment es troba vacant a la plantilla de personal de la present Corporació i mentre duri la situació d’excedència voluntària del funcionari que l’ocupa.

Peralada, 2 d’agost de 2017

Pere Torrent i Martín

Alcalde

BOP nomenament