Anunci d’aprovació inicial del pressupost general, les bases d’execució i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d’aquest ajuntament, de data 20 de desembre de 2017, el Pressupost General, Bases d’Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l’exercici econòmic 2018, de conformitat amb el previst a l’article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l’article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic l’expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d’aquest anunci, a l’efecte de reclamacions i al·legacions.
De conformitat amb l’acord adoptat el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no presentin reclamacions.