Anunci d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 3/2018

Aprovat inicialment en sessió extraordinària de Ple d’aquest ajuntament, de data 3 de maig de 2018, la modificació de crèdits núm.3 del Pressupost de 2018.