Anunci d’aprovació inicial de la modificació del PAES de Peralada

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2017 va acordar ratificar el Decret de l’Alcaldia d’aprovació inicial de la modificació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de Peralada, en concret de la fitxa de l’actuació anomenada «2.3.3. Instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics».

Es sotmet a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al BOP de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal www.peralada.org (e-tauler), per tal que totes les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions o suggeriments que considerin oportunes.

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord quedarà elevat automàticament a definitiu, sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

Anunci IP aprovació MPAES