ANUNCI d’aprovació del Pla local de seguretat viària de Peralada

Per acord del Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 1 de març de 2017, s’ha aprovat inicialment el Pla local de seguretat viària de Peralada pel període 2017-2020. Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils a comptar des de la inserció d’aquest anunci al BOP de Girona, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, termini durant el qual es podrà examinar i formular les al·legacions i/o suggeriments que es creguin pertinents. En el cas que no se’n formuli cap, el text del Pla s’entendrà aprovat definitivament.

Anunci IP PLSV

DOGC 24.03.2017

BOP 28.03.2017