Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança fiscal

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 1 de març de 2017, va aprovar provisionalment la modificació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
L’acord es va publicar al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació. Transcorregut el termini de trenta dies d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, l’acord ha esdevingut definitiu.

El text íntegre de l’ordenança s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local (Expdt. 94/2016)