Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018

Es fa públic per a general coneixement que durant el termini d’informació pública de l’expedient “Aprovació del Pressupost General per a l’exercici 2018 que compren el Pressupost de l’Ajuntament de Peralada, amb les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal funcionari i laboral, i la Previsió d’Ingressos i Despeses de la societat municipal Serveis Recreatius, Culturals i Esportius de Peralada SA, que fou aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de desembre de 2017, publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 245 de 28 de desembre de 2017 i al tauler d’edictes, no s’han presentat reclamacions, i, per tant, d’acord amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, l’aprovació inicial ha esdevingut definitiva.

Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018. Descarregar.