Anunci d’aprovació definitiva de les bases per a l’atorgament del Premi de recerca “Ramon Muntaner”

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2017, aprovà inicialment les bases per a l’atorgament del Premi de recerca “Ramon Muntaner”, publicant-se el corresponent anunci al BOP de Girona número 81 de 27 d’abril de 2017, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació.