ANUNCI d’aprovació de les bases que regiran la convocatòria d’una borsa d’administratiu d’administració general.

Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 8 d’agost de 2019 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de d’administratiu d’administració general a l’Ajuntament de Peralada, i ha acordat la convocatòria del respectiu procediment selectiu.

Les sol·licituds, adreçades a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Peralada, s’han de presentar, en el model normalitzat adjunt a les presents bases, en hores d’atenció al públic (9:00 a 14:00 hores), de dilluns a divendres, llevat festius, al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament (Plaça Gran, núm. 7, 17491 Peralada), o en la forma que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de VINT DIES NATURALS comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  • BOP– Anunci de convocatòria per a la creació d’una borsa d’administratiu d’administració general. Obrir
  • DOGC– Anunci aprovació bases per a la creació dd’una borsa d’administratiu d’administració general. Obrir
  • INSTÀNCIA – Instància de participació en el procés selectiu  borsa. Descarregar

Més informació sobre ofertes de treball i formació, al Servei de Feina en Xarxa de l’Ajuntament de Peralada