Anunci d’aprovació de les bases que regiran la concessió de subvencions per a entitats locals, any 2018

El Ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària de data 8 de febrer de 2018, va aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, any 2018. Exp. 48/2018.