Anunci d’aprovació de les bases que han de regir la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida, any 2018

El ple de la corporació, celebrat en sessió extraordinària de data 8 de febrer de 2018, va aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts a les famílies que es troben en situació econòmica desafavorida, any 2018. Exp. 49/2018