ANUNCI Contractació personal labora fix

Es fa públic, per al coneixement general, que mitjançant decret d’alcaldia número 2021DECR000384, a proposta del Tribunal qualificador del procés selectiu convocat a l’efecte, s’ha contractat com a administrativa, C1 de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de Peralada, a la senyora Maria del Pilar Rodríguez Domingo, amb efectes d’1 d’agost de 2021. Anunci.