EDICTE d’informació pública de l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic Castell de Peralada

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 2 de juny de 2017, va acordar aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic del Castell de Peralada presentat per Casino Castillo de Peralada, SLU i d’acord amb les consideracions que consten a l’informe de l’arquitecte municipal de 31 de maig de 2017.

També s’acorda suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions per a l’enderrocament i d’edificació de nova planta dins l’àmbit del PEU, en atenció al que disposa l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

En compliment d’allò que disposa l’art. 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme es fa constar, en relació a aquest expedient, que es sotmet a informació pública durant un termini d’un mes, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al diari El Punt, a la pàgina web municipal www.peralada.org i al tauler d’anuncis municipal.

Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les dependències municipals (pl. Gran, 7 de Peralada) de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 hores per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Anunci IP AI PEU Castell

Anunci BOP aprovació inicial

El projecte es pot consultar a l’enllaç