ANUNCI de l’aprovació definitiva d’un projecte d’obres locals (exp. 19/2017)

A l’efecte de l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals, es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió de data 27 de juliol de 2017 ha aprovat definitivament el projecte d’obres d’adequació de la placeta del portal del carrer del Carme de Peralada redactat per l’arquitecte Joan Falgueras Font i amb un pressupost d’execució per contracte de cent vint mil nou-cents vint-i-dos euros amb quaranta-tres cèntims (120.922,43 euros), IVA inclòs.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació. Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa s’entendrà desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

La qual cosa faig pública, per al coneixement general.

Peralada, 2 d’agost de 2017

Pere Torrent Martín

Alcalde-president

Anunci ID aprov. def PCarme

DOGC 04.07.2017

BOP 07.08.2017