Adjudicació de l’alienació directa de la parcel·la 58 de la Urbanització Pe – ralada Residencial

Mitjançant decret d’Alcaldia-Presidència núm. 72 de 13 de febrer de 2018 s’adjudicà la parcel·la núm. 58 de la urbanització Peralada Residencial de Peralada, (C. Rosselló, 3) amb referència cadastral 1344815EG0814S0001F.