Anunci aprovació definitiva de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals

L’Ordenança municipal sobre tinença d’animals que ha resultat aprovada definitivament en no haver-se presentat cap reclamació, al·legació ni suggeriment a la que havia estat aprovada inicialment en el Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 24 de setembre de 2020 el text de la qual es transcriu a continuació entrarà en vigor als 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Anunci BOP 29 · Núm. edicte 888 · Data 12-02-2021. Consultar.