Anunci d’aprovació del concurs públic per a l’ús privatiu d’un bé

Exposició pública de l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs per a l’adjudicació de la concessió demanial per l’explotació del servei de bar del centre social de Vilanova de la Muga (La Sala) i la presentació de serveis complementaris, i de l’obertura del procediment d’adjudicació de la concessió administrativa.

Anunci BOP. Núm. 153– 10 d’agost de 2020. Obrir