Decret d’alcaldia de mesures excepcionals

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR000157 de data 16/03/2020, en aplicació de les disposicions addicionals tercera i quarta del RD 463/2020, de 14 de març,  pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat al BOE de data 14 de març de 2020, DES DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2020 i amb una vigència de 15 dies naturals , sempre que la situació sigui similar a l’actual i sense perjudici de què en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica ES SUSPENEN TERMIS I S’INTERROMPEN PLAÇOS per a la tramitació dels procediments a tot el sector públic definit a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, ELS TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT D’ACCIONS I DRETS QUEDARAN SUSPESOS durant el termini de vigència de l’estat  d’alarma i, si escau, de les pròrrogues que s’adoptessin.

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial decret esmentat o, si s’escau, les pròrrogues del mateix.

Decret d’Alcaldia núm. 2020DECR000157. Consultar.