EDICTE d’aprovació d’uns preus públics

Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 26 d’octubre de 2017, en relació al preu públic per a la venda d’entrades del Musical Dirty Dancing a Barcelona el dissabte 13 de gener de 2018 per un import de 55€/persona.

EDICTE d’aprovació d’uns preus públics: BOP Núm. 212 – 7 de novembre de 2017