Promocions variables

16/08/2019
El Parc del Castell de Peralada serà un any més l’escenari escollit per celebrar l’Aplec de la Sardana que enguany arriba a la seva 47
16/08/2019
Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 8 d’agost de 2019 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d
02/08/2019
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
19/07/2019
Es fa pública la resolució de l'aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i la data del procés selectiu de la bors
13/07/2019
La Direcció General de Transit informa: Atesa la presència d'Oficines de Correus en pràcticament tots els municipis, s'ha establert
16/08/2019
NOTA INFORMATIVA Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona. Aquest any 2019, l’Ajuntament de Peralada ha rebut s

07/08/2019
El Ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinaria de 29 de juliol de 2019 va acordar aprovar inicial el Text Refòs de la Modifi
24/07/2019
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
19/07/2019
Es fa pública la resolució de l'aprovació de les persones admeses, del nomenament del tribunal i la data del procés selectiu de la bors
05/07/2019
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció per a la creació d'una borsa de tre