Promocions variables

22/03/2017
Ara que s’aproxima època de menys plujes i per tant més probabilitat de risc d’incendis cal saber com prevenir-los i com actuar en c
21/03/2017
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data
20/03/2017
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 1 de març de 2017, s’ha aprovat inicialment el Pla local de se
17/03/2017
El Ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària de data 1 de març de 2017, va aprovar les bases que han de regir la concessi
10/03/2017
L'Ajuntament de Peralada continua avançant amb millores urbanístiques del municipi. Per aquest motiu es convoca a tots els veïns a assist
22/03/2017
De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 87/2017 de 13 de març de 2017, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del
21/03/2017
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 de març de 2017, va aprovar les Bases reguladores per a atorgament de llicènc
17/03/2017
En data 17 de març s’ha publicat al BOP de Girona número 54 l’Anunci d’aprovació de les bases que regiran la concessió de subvenci
14/03/2017
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de febrer de 2017 va aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de llicè
10/03/2017
En data 1 de març de 2017 es dicta resolució d’Alcaldia en virtut de la qual s’aprova inicialment el projecte d'obres d'adequació de