Promocions variables

25/04/2018
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció per a la contractació laboral tempo
24/04/2018
La companyia elèctrica ENDESA ha donat avís de la interrupció del subministrament elèctric a diversos punts de Peralada el proper dijous
24/04/2018
En compliment del que disposa l’art. 54 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ur
10/04/2018
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Peralada, per tal de promoure la recerca relacionada amb Peralada i/o Vilanova de la Muga
06/04/2018
En data 6 d'abril s’ha publicat al BOP de Girona número 2954 l’Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en règim de conc
24/04/2018
Per causes imprevistes, el TALL D'AIGUA previst per demà 25 d’abril queda aplaçat pel proper dijous 3 de maig, amb el mateix horari de s
24/04/2018
El Ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 5 d’abril de 2018, va acordar assumir la iniciativa de la proposta presentada
23/04/2018
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Peralada, en sessió de da
10/04/2018
El Ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària de data 8 de març de 2018, va aprovar les bases que han de regir la concessi
04/04/2018
Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra l’acord d’aprovació de modificació d’una ordenança fiscal per a