Planejament urbanístic

Altre planejament

 • Pla Especial Urbanístic Castell

Acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en relació amb l’aprovació definitiva i la conformitat del text refós. Anunci DOGC 13/07/2018 PEU El castell

 • Pla Especial Urbanístic de l’illa 36102 de Vilanova de la Muga

  Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de 05/12/2017. Certificat AI Anunci informació públia AI PEU i no suspensió llic Anunci e-tauler

  • Pla Especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A – RU.2B

  Aprovació definitiva del Pla especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A – RU.2B Certificat aprovació definitiva Certificat normes urbanístiques Aprovació definitiva del Projecte de modificació del Pla especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A-RU.2B

  Carta de colors

  L’objectiu de la carta de colors de Peralada és establir unes pautes per a la tutela i ordenació del paisatge urbà fixant una paleta de colors de referència que estableixi els colors dels paraments, complements, fusteria i serralleria. Això ha de ser una eina tècnica perquè els redactors dels projectes de rehabilitació de façanes puguin especificar el cromatisme en el moment de la sol·licitud de la llicència municipal.
  Respon a l’encàrrec realitzat pel consistori a l’equip del Departament d’Arquitectura i Color de Pintures Procolor que han demostrat una àmplia experiència en aquests estudis (Barcelona, Sevilla, Alacant, Torí, Roma i Amsterdam)

  Modificació puntual 1a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada de disposar d’una zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas a Vilanova de la Muga; per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure la modificació del POUM de Peralada (publicat al DOGC núm. 6791 de 19/01/2015).

  Aprovació inicial:

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de 23 de desembre de 2015, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual núm. 1 del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peralada redactat pels Serveis Tècnics municipals i que conté la documentació següent:

  Document 1. Memòria normativa modificació puntual núm. 1 del text refós del POUM de Peralada. Creació Zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas.

  Document 2. Document ambiental estratègic de la modificació.

  Document 3. Informe ambiental estratègic (publicat al DOGC 6969-05.10.2015).

  – Plànol. Consultar Anunci d’aprovació inicial BOP Núm 9, de 15 de gener de 2016. Consultar Aprovació provisional: Certificat del Ple de 14 de setembre de 2017 Consultar Memòria normativa modificació puntual núm. 1 del text refós del POUM de Peralada. Creació Zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas. Consultar Aprovació definitiva: Aprovació Conseller DOGC Núm. 7651 – 27.6.2018 Consultar

  Modificació puntual 2a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada disposar d’una zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas dins del sector annex al cementiri municipal que garanteixin el subministrament amb les millors condicions, i a la vegada desmantellar l’actual instal·lació a la urbanització Peralada Residencial. Per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure la 2a modificació del POUM de Peralada (publicat al DOGC núm. 6791 de 19/01/2015).

  Aprovació inicial: El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual núm. 2 del POUM de Peralada. Creació zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas propà redactat pels Serveis Tècnics municipals i que conté la documentació següent: EDICTE d’informació pública de l’aprovació inicial de la Modificació puntual 2a del POUM de Peralada. Consultar EDICTE d’aprovació inicial DOGC Núm 7171, de 27 de juliol de 2016. Consultar Memòria normativa modificació puntual núm. 2 del text refós del POUM de Peralada. Instal·lació d’uns dipòsits de gas propà.Consultar Aprovació provisional: Certificat del Ple de 1 de març de 2017 Consultar

  Aprovació definitiva de 10 de maig de 2018 EDICTE de 6 de juny de 2018, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent almunicipi de Peralada.Consultar Documentació

  Modificació puntual 3a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar l’article 32 del POUM de Peralada per permetre l’edificació dels espais inedificats dels centres històrics de Peralada i Vilanova de la Muga ja que el planejament vigent no permet la seva edificació fins a l’aprovació definitiva d’un Pla Especial. Per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure la 3a modificació del POUM de Peralada (publicat al DOGC núm. 6791 de 19/01/2015).

  Aprovació inicial:

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 3 POUM Peralada. Edificació dels espais inedificats al Centre històric de Peralada i Vilanova de la Muga. Modificació condicions formals façanes, redactada el març de 2016 pels serveis tècnics municipals.

  Certificat del Ple de 30 de juny de 2016. Consultar

  – EDICTE d’informació pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual 3a del Pla d’ordenació urbanística municipal. Consultar

  – EDICTE d’aprovació inicial DOGC Núm 7171, de 27 de juliol de 2016. Consultar

  Aprovació provisional:

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de 7 de juny de 2018, va acordar aprovar provisionalment la Modificació puntual núm. 3 POUM Peralada. Edificació dels espais inedificats al Centre històric de Peralada i Vilanova de la Muga. Modificació condicions formals façanes, redactada el juny de 2018 pels serveis tècnics municipals i que conté la documentació següent:

  Modificació puntual 4a del POUM de Peralada

  Aprovació inicial: El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de 30 de desembre de 2021, va aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 4 POUM Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan, redactada en data setembre de 2021 pels Serveis Tècnics Municipals.

  • Certificat acord Ple. Consultar
  • Edicte d’aprovació inicial  BOP núm. 616 · Data 04-02-2022. Consultar
  • Text Refós de la 4ª modificació del POU. Consultar

  Modificació puntual 5a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar el POUM de Peralada per ordenar el sector est del nucli urbà i l’obertura d’un nou carrer que uneixi el carrer Major i el carrer Nou donant continuïtat també al carrer Roses. Es detalla també l’aprofitament urbanístic del sector així com les cessions destinades a sistemes.

  Aprovació inicial: El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de 7 de març de 2019, va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 5 del POUM de Peralada en l’àmbit del PMU c/Rossend Palmada i redactada amb data de febrer de 2019 per l’arquitecte Lluís Gratacós i Soler juntament amb la col·laboració de Fc. Xavier Clotas Torrent.

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 9 de maig de 2019, va adoptar per unanimitat dels nou membres presents, entre d’altres, l’acord següent: TRAMITACIÓ DE LA 5A MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL POUM DE PERALADA. MODIFICACIÓ ROSSEND PALMADA EXPEDIENT NÚM.: X2019000080 – 9999-000080-2019

  Aprovació definitiva

  Modificació puntual 6a del POUM de Peralada

  Proposta d’aprovació de la 6a modificació puntual del text refós del POUM de Peralada en l’àmbit del “Puig d’en Guil” i “Los Hermanos”

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de data  3 de març de 2022, va acordar aprovar inicialment la cinquena modificació puntual del text refós del POUM de Peralada en l’àmbit del “Puig d’en Guil” i “Los Hermanos”.

  En el mateix acord es va acordar, simultàniament al tràmit d’informació pública, concedir audiència als ajuntaments dels municipis limítrofs. Per aquest motiu, us trameto, adjunt, el certificat de l’acord de l’aprovació inicial i se us concedeix audiència tot indicant-vos que trobareu la documentació de la Modificació puntual núm. 6 del Text refós del POUM de Peralada en format digital a http://www.peralada.org/planejament-urbanistic.

  Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 del Text refós del POUM de Peralada

  Document ambiental estratègic de la modificació puntual núm. 6

  BOP 59 · Núm. edicte 2193 · Data 25-03-2022

  Modificació puntual 7a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar el POUM de Peralada per tal d’admetre instal·lacions soterrades en sòl no urbanitzable així com la instal·lació per a la producció d’energies a partir de fonts renovables.

  Aprovació inicial: El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 7 del POUM de Peralada d’instal·lació soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable i redactada pels serveis tècnics municipals en data 17 de juliol de 2019.

  Aprovació definitiva

  Modificació puntual 8a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar el POUM de Peralada per tal d’admetre l’ampliació de l’actual parcel·la d’equipaments, regulada per la clau E,1,4,6, obtenint d’aquesta forma una superfície major per a futures ampliacions de l’edifici de l’actual institut.

  Aprovació inicial: El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 21 de desembre de 2020, va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 8 del POUM de Peralada per l’ampliació de l’actual parcel·la d’equipaments i redactada pels serveis tècnics municipals en data 16 de desembre de 2020.

  Aprovació definitiva

  Modificació puntual 9a del POUM de Peralada