Planejament urbanístic

Altre planejament

 • Pla Especial Urbanístic Castell

Acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en relació amb l’aprovació definitiva i la conformitat del text refós.
Anunci DOGC 13/07/2018
PEU El castell

 • Pla Especial Urbanístic de l’illa 36102 de Vilanova de la Muga

  Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de 05/12/2017.
  Certificat AI
  Anunci informació públia AI PEU i no suspensió llic Anunci e-tauler

  • Pla Especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A – RU.2B

  Aprovació definitiva del Pla especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A – RU.2B
  Certificat aprovació definitiva
  Certificat normes urbanístiques
  Aprovació definitiva del Projecte de modificació del Pla especial de millora urbana de la unitat d’actuació RU.2A-RU.2B

  Modificació puntual 1a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada de disposar d’una zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas a Vilanova de la Muga; per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure la modificació del POUM de Peralada (publicat al DOGC núm. 6791 de 19/01/2015).

  Aprovació inicial:

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de 23 de desembre de 2015, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual núm. 1 del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peralada redactat pels Serveis Tècnics municipals i que conté la documentació següent:

  Document 1. Memòria normativa modificació puntual núm. 1 del text refós del POUM de Peralada. Creació Zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas.

  Document 2. Document ambiental estratègic de la modificació.

  Document 3. Informe ambiental estratègic (publicat al DOGC 6969-05.10.2015).

  – Plànol. Consultar

  Anunci d’aprovació inicial BOP Núm 9, de 15 de gener de 2016. Consultar

  Aprovació provisional:
  Certificat del Ple de 14 de setembre de 2017 Consultar
  Memòria normativa modificació puntual núm. 1 del text refós del POUM de Peralada. Creació Zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas. Consultar

  Aprovació definitiva:
  Aprovació Conseller
  DOGC Núm. 7651 – 27.6.2018 Consultar

  Modificació puntual 2a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada disposar d’una zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas dins del sector annex al cementiri municipal que garanteixin el subministrament amb les millors condicions, i a la vegada desmantellar l’actual instal·lació a la urbanització Peralada Residencial. Per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure la 2a modificació del POUM de Peralada (publicat al DOGC núm. 6791 de 19/01/2015).

  Aprovació inicial:

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual núm. 2 del POUM de Peralada. Creació zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas propà redactat pels Serveis Tècnics municipals i que conté la documentació següent:

  EDICTE d’informació pública de l’aprovació inicial de la Modificació puntual 2a del POUM de Peralada. Consultar

  EDICTE d’aprovació inicial DOGC Núm 7171, de 27 de juliol de 2016. Consultar

  Memòria normativa modificació puntual núm. 2 del text refós del POUM de Peralada. Instal·lació d’uns dipòsits de gas propà.Consultar


  Aprovació provisional:

  Certificat del Ple de 1 de març de 2017 Consultar

  Aprovació definitiva de 10 de maig de 2018
  EDICTE de 6 de juny de 2018, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent almunicipi de Peralada.Consultar
  Documentació

  Modificació puntual 3a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar l’article 32 del POUM de Peralada per permetre l’edificació dels espais inedificats dels centres històrics de Peralada i Vilanova de la Muga ja que el planejament vigent no permet la seva edificació fins a l’aprovació definitiva d’un Pla Especial. Per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure la 3a modificació del POUM de Peralada (publicat al DOGC núm. 6791 de 19/01/2015).

  Aprovació inicial:

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 3 POUM Peralada. Edificació dels espais inedificats al Centre històric de Peralada i Vilanova de la Muga. Modificació condicions formals façanes, redactada el març de 2016 pels serveis tècnics municipals.

  Certificat del Ple de 30 de juny de 2016. Consultar

  – EDICTE d’informació pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual 3a del Pla d’ordenació urbanística municipal. Consultar

  – EDICTE d’aprovació inicial DOGC Núm 7171, de 27 de juliol de 2016. Consultar

  Aprovació provisional:

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de 7 de juny de 2018, va acordar aprovar provisionalment la Modificació puntual núm. 3 POUM Peralada. Edificació dels espais inedificats al Centre històric de Peralada i Vilanova de la Muga. Modificació condicions formals façanes, redactada el juny de 2018 pels serveis tècnics municipals i que conté la documentació següent:

  Modificació puntual 4a del POUM de Peralada

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 5 d’abril de 2018, va acordar assumir la iniciativa de la proposta presentada pel senyor Martí Sels Vidal, en nom i representació de la senyora Dolores Casademont Aiguaviva, i aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 4 POUM Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan, redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte Josep Comas Boadas.

  Aprovació inicial:

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 5 d’abril de 2018, va acordar assumir la iniciativa de la proposta presentada pel senyor Martí Sels Vidal, en nom i representació de la senyora Dolores Casademont Aiguaviva, i aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 4 POUM Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan, redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte Josep Comas Boadas.

  Certificat acord Ple

  Aprovació provisional:

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 28 de juny de 2018, va acordar aprovar provisionalment la Modificació puntual núm. 4 POUM Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan, redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte Josep Comas Boadas.

  Aprovació inicial del Text Refòs: El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinaria de 29 de juliol de 2019 va acordar aprovar inicial el Text Refòs de la Modificiació Puntual número 4 del  POUM Peralada anomenada Modificació de les alineacions del carrer Nou de Sant Joan, redactada el febrer de 2018 per l’arquitecte Josep Comas Boadas complementada per el Text Refòs elaborat per els serveis tècnics municipals el juliol del 2019 i que conté modificacions substancials.

  Modificació puntual 5a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar el POUM de Peralada per ordenar el sector est del nucli urbà i l’obertura d’un nou carrer que uneixi el carrer Major i el carrer Nou donant continuïtat també al carrer Roses. Es detalla també l’aprofitament urbanístic del sector així com les cessions destinades a sistemes.

  Aprovació inicial: El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària de 7 de març de 2019, va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 5 del POUM de Peralada en l’àmbit del PMU c/Rossend Palmada i redactada amb data de febrer de 2019 per l’arquitecte Lluís Gratacós i Soler juntament amb la col·laboració de Fc. Xavier Clotas Torrent.

  El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 9 de maig de 2019, va adoptar per unanimitat dels nou membres presents, entre d’altres, l’acord següent: TRAMITACIÓ DE LA 5A MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL POUM DE PERALADA. MODIFICACIÓ ROSSEND PALMADA EXPEDIENT NÚM.: X2019000080 – 9999-000080-2019

  Aprovació definitiva

  Modificació puntual 7a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar el POUM de Peralada per tal d’admetre instal·lacions soterrades en sòl no urbanitzable així com la instal·lació per a la producció d’energies a partir de fonts renovables.

  Aprovació inicial: El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 7 del POUM de Peralada d’instal·lació soterrada de serveis i producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable i redactada pels serveis tècnics municipals en data 17 de juliol de 2019.

  Aprovació definitiva

  Modificació puntual 8a del POUM de Peralada

  És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar el POUM de Peralada per tal d’admetre l’ampliació de l’actual parcel·la d’equipaments, regulada per la clau E,1,4,6, obtenint d’aquesta forma una superfície major per a futures ampliacions de l’edifici de l’actual institut.

  Aprovació inicial: El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 21 de desembre de 2020, va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 8 del POUM de Peralada per l’ampliació de l’actual parcel·la d’equipaments i redactada pels serveis tècnics municipals en data 16 de desembre de 2020.

  Aprovació definitiva