Planejament urbanístic

Altre planejament

  • Pla Especial Urbanístic Castell

Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de 02/06/2017 (Acord AI)

Anunci d’informació pública

Anunci BOP aprovació inicial

Anunci e-tauler

  • Pla Especial Urbanístic de l’illa 36102 de Vilanova de la Muga

Aprovació inicial per acord de la Junta de Govern Local de 05/12/2017 (Certificat AI)

Anunci informació públia AI PEU i no suspensió llic

Anunci e-tauler

Modificació puntual 1a del POUM de Peralada

És voluntat de l’Ajuntament de Peralada de disposar d’una zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas a Vilanova de la Muga; per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure la modificació del POUM de Peralada (publicat al DOGC núm. 6791 de 19/01/2015).

Aprovació inicial:

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de 23 de desembre de 2015, va acordar aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual núm. 1 del Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peralada redactat pels Serveis Tècnics municipals i que conté la documentació següent:

Document 1. Memòria normativa modificació puntual núm. 1 del text refós del POUM de Peralada. Creació Zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas.

Document 2. Document ambiental estratègic de la modificació.

Document 3. Informe ambiental estratègic (publicat al DOGC 6969-05.10.2015).

Aprovació provisional:

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 30 de maig de 2016, va acordar aprovar provisionalment l’expedient de Modificació puntual núm. 1 del Text refós del POUM de Peralada redactat pels Serveis Tècnics municipals que va incorporat la condició fixada per l’Agència Catalana de l’Aigua i que no representa cap modificació substancial a l’articulat d’aquesta modificació puntual.

Modificació puntual 2a del POUM de Peralada

És voluntat de l’Ajuntament de Peralada disposar d’una zona de Serveis Tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas dins del sector annex al cementiri municipal que garanteixin el subministrament amb les millors condicions, i a la vegada desmantellar l’actual instal·lació a la urbanització Peralada Residencial. Per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure la 2a modificació del POUM de Peralada (publicat al DOGC núm. 6791 de 19/01/2015).

Aprovació inicial:

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 2 del POUM de Peralada. Creació zona de serveis tècnics per a la instal·lació d’uns dipòsits de gas propà redactada en data desembre de 2015 pels serveis tècnics municipals i que conté la documentació següent:

Informació pública:

Se sotmet a informació pública durant un termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris, a la pàgina web municipal www.peralada.org i al tauler d’anuncis municipal. Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Diari de Girona

DOGC

El Punt

BOP

Modificació puntual 3a del POUM de Peralada

És voluntat de l’Ajuntament de Peralada modificar l’article 32 del POUM de Peralada per permetre l’edificació dels espais inedificats dels centres històrics de Peralada i Vilanova de la Muga ja que el planejament vigent no permet la seva edificació fins a l’aprovació definitiva d’un Pla Especial. Per aquest motiu es va plantejar la necessitat de promoure la 3a modificació del POUM de Peralada (publicat al DOGC núm. 6791 de 19/01/2015).

Aprovació inicial:

El Ple de l’Ajuntament de Peralada, en sessió ordinària de 30 de juny de 2016, va acordar aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 3 POUM Peralada. Edificació dels espais inedificats al Centre històric de Peralada i Vilanova de la Muga. Modificació condicions formals façanes, redactada el març de 2016 pels serveis tècnics municipals i que conté la documentació següent:

Informació pública:

Se sotmet a informació pública durant un termini d’un mes l’expedient i la documentació que l’integra, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris, a la pàgina web municipal www.peralada.org i al tauler d’anuncis municipal. Durant el citat termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat/da a les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

DOGC

Diari de Girona

El Punt

BOP