Oferta pública d’ocupació

Expdt. X2022000665. Convocatòria pública del procés selectiu per a cobrir definitivament una plaça de personal laboral d’administratiu/va (Grup C1) i la constitució d’una borsa de treball

Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 12 de setembre de 2022 s’han aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a la provisió, mitjançant concursoposició, per cobrir definitivament una plaça de personal laboral administratiu/va, enquadrada en l ’escala administració general, grup C, subgrup C1, nivell 16 i la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants o necessitats temporals que es produeixin en aquesta categoria a l’oficina de turisme de l’Ajuntament de Peralada, amb una dedicació de jornada complerta.

Expdt. X2022000597. Convocatòria de creació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal.

Per decret d’Alcaldia-Presidència número 2022DECR00441 de data 29 de juliol de 2022, s’ha aprovat la convocatòria per la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal.

Expdt. X2022000356. Convocatòria de creació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar administratiu/va de comunicació i cultura.

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places dauxiliar administratiu/va de comunicació i cultura, per concurs-oposició.

 • BOP 135 · Núm. edicte 6254 · Data 15-07-2022. Consultar
 • DOGC núm. 8711 – Data 18-07-2022. Consultar
 • Model instància procés selectiu (PDF editable). Descarregar
 • Llista provisional d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia 12/09/2022 Núm. 2022DECR000534. Consultar

Dues places temporals d’auxiliar informador/ora, per raó de màxima urgència, per a l’Oficina Municipal de Turisme de Peralada

Requisits d’accés al procés de selecció

a) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
b) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Batxillerat Elemental o ESO.

Es valoraran experiència prèvia, estudis relacionats i els coneixements del municipi.

Incorporació immediata.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, juntament amb una carta de presentació, a l’adreça electrònica oficina.turisme@peralada.cat o presentar-lo presencialment al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec (plaça Peixateria, 6), com a màxim fins el dimarts 7 de juny de 2022, a les 3 de la tarda.

Anunci places temporals d’auxiliar informador/ora, per raó de màxima urgència, per a l’Oficina Municipal de Turisme de Peralada. Consultar

Convocatòria de pràctiques amb la Universitat de Girona a l'Oficina de Turisme de Peralada. (Estiu 2022)

Descripció de l’activitat que ha de fer l’estudiant
Atenció presencial, telefònica i de correus electrònics de petició d’informacions turístiques locals i comarcals.
Gestió estadística i control de fulletons i tasques relacionades amb l’atenció acurada del visitant.
L’oficina de turisme està situada en el Centre de Turisme Cultura Sant Domènec que és al mateix temps un espai visitable, per tant es faran tasques de recepció i botiga: venda d’entrades, control i gestió d’estocs de la botiga i estadístiques.

Data d’inici 01/07/2022
Data d’acabament
31/08/2022
Hores totals
360 hores
Import total
750,00 bruts mensuals €
Horari
Matins i tardes
Places ofertes
1

Lloc on es realitzarà l’activitat
Oficina de Turisme de Peralada – Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

Coneixements específics que ha de tenir l’estudiant
Idiomes. Anglès imprescindibles. El francès i altres idiomes també es valoraran en la selecció

Estudis en curs requerits
– Grau en Turisme

Formació que adquirirà l’estudiant en realitzar aquesta activitat
L’estudiant podrà viure la realitat i dia dia, en temporada alta d’una Oficina de Turisme i un centre cultural, ric en patrimoni on s’acull al visitant i s’informa dels atractius turístics del municipi i de la zona.

Podrà posar en pràctica els coneixements d’idiomes i aprofundir amb la pràctica diària.
Conèixer la gestió d’un centre cultural i ser valorat en les seves aptituds per fer front a tots aquests aspectes.

Forma prevista de seguiment i d’orientació a l’estudiant
Setmanal

Per veure les ofertes i sol·licitar les pràctiques heu d’accedir a la Plataforma de Pràctiques

Expdt. X2021000719. Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per cobrir definitivament una plaça de personal laboral administratiu/va, de l'escala d'administració general, grup C1, nivell 16, a l'Ajuntament de Peralada i la constitució d'una borsa de treball.

Per decret d’Alcaldia-Presidència número 2021DECR00546 de data 28 d’octubre de 2021, s’ha aprovat la convocatòria per cobrir definitivament una plaça de personal laboral administratiu/va, de l’escala administració general, grup C1, nivell 16 i la constitució d’una borsa de treball a l’Ajuntament de Peralada.

 • ANUNCI BOP núm 2121· Núm. edicte 9197· Data 05-11-2021. Consultar
 • ANUNCI DOGC núm. 8541 · Data 11.11.2021. Consultar
 • Model Instància procés selectiu. Omplir i/o descarregar
 • Declaració responsable de les persones que accedeixena les proves d’aptitud d’acreditació de la competència professional. Descarregar.
 • Llista provisional d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 13 de gener de 2022. Núm. 2022DECR000014. Consultar
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 7 de febrer de 2022. Núm. 2022DECR000054. Consultar
 • 1r Exercici. Provà teòrica. Consultar.
 • 2n Exercici – Prova pràctica. Consultar.
 • Resultats proves fase oposició. 1r i 2n exercici. Consultar
 • Resultats finals del procés selectiu. Consultar

Expdt. X2021000145. Convocatòria de creació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal.

Per decret d’Alcaldia-Presidència número 2021DECR00471 de data 20 de setembre de 2021, s’ha aprovat la convocatòria per la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places de vigilant municipal.

 • ANUNCI BOP núm 84 · Núm. edicte 8016 · Data 23-09-2021. Consultar
 • ANUNCI DOGC núm. 8512 · Data 29.09.2021. Consultar
 • Model Instància procés selectiu. Omplir i/o descarregar
 • Declaració responsable de les persones que accedeixena les proves d’aptitud d’acreditació de la competència professional. Descarregar.
 • Llista provisional d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia d’11 de novembre de 2021. Núm. 2021DECR000582. Consultar
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 30 de novembre de 2021. Núm. 2021DECR000618. Consultar
 • Resultats finals del procés selectiu. Consultar

Convocatòria d'una plaça d'administratiu/va del programa "Joves en pràctiques - Garantia Juvenil"

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha concedit a l’Ajuntament de Peralada una subvenció per a la contractació d’una persona jove per a la realització de tasques d’administratiu/va per a l’Ajuntament de Peralada.

Requisit d’accés al procés de selecció

 • Tenir entre 16 i 29 anys
 • Estar en possessió d’una de les següents titulacions: CFGM de Gestió Administrativa, CFGS d’Administració i Finances, CFGS d’Assistència a Direcció, Grau en Dret, Grau en Gestió d’empreses.
 • Estar inscrit com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) a l’Oficina de Treball del SOC al Programa de Garantia Juvenil i trobar-se en situació d’atur.


Característiques del contracte
– Contracte de treball en pràctiques de sis mesos de durada (a de començar com a màxim el dia 20/09/2021).

Procés selectiu, descripció de tasques, tribunal qualificador, entre d’altres: estan definits a les bases reguladores del procés, que podeu trobar al tauler d’anuncis de la Casa de la Vila, a l’e-tauler i a la pàgina web municipal (www.peralada.org), on us podeu descarregar el model d’instància normalitzat.

Les persones interessades que compleixin els requisits* poden presentar el currículum vitae amb el model d’instància normalitzat i la documentació a l’Ajuntament de Peralada (plaça Gran, 7) de 9,00 a 14,00 hores, fins el dia 1 de setembre.

* Aquest ajut s’emmarca dins el Programa de Joves en Pràctiques 2017, està cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i està condicionada al compliment de les bases reguladores i la convocatòria, segons l’Ordre TSF/115/2018 i la Resolució TSF/1556/2021 i està cofinançada pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Documentació

 • Anunci bases PGJC2021 Consultar
 • Model instancia PGJC2021 Descarregar
 • Cartell informatiu candidats Consultar
 • Cartell A3 PGJC2021 Consultar
 • Llista provisional d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 3 de setembre de 2021. Núm. 2021DECR000441. Consultar
 • Puntuació procés de selecció Garantia Juvenil 14/09/2021. Consultar
 • Decret d’Alcaldia-Presidència de contractació d’una persona jove per a la realització de tasques d’administratiu/va. Consultar
 • Edicte sobre la contractació de personal en pràctiques BOP 188 · Núm. edicte 8088 · Data 29-09-2021 ·Consultar

Expdt. X2021000145. Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per cobrir definitivament una plaça de personal laboral fix d’Auxiliar Administratiu/va, de l’escala d’administració general (Grup C2 - Nivell12) i la constitució d’una borsa de treball.

Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 2021DECR000096 de data 8 de març s’ha aprovat la convocatòria de concurs-oposició, per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d’Auxiliar Administratiu/iva (grup C2 – escala Administració general) i la constitució d’una borsa de treball.

 • ANUNCI BOP núm 60 · Edicte 1978 – 15/03/2021. Consultar
 • ANUNCI Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Consultar
 • Model Instància procés selectiu. Descarregar
 • Declaració responsable de les persones que accedeixena les proves d’aptitud d’acreditació de la competència professional. Descarregar
 • Llista provisional d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 20 d’abril de 2021. Núm. 2021DECR000186. Consultar.
 • Llista definitiva d’amesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 20 d’abril de 2021. Núm. 2021DECR000230. Consultar
 • 1r Exercici. Provà teòrica. Consultar.
 • 2n Exercici – Prova pràctica. Consultar.
 • Resultats proves fase oposició 18/05/2021. Consultar
 • Resultats FINALS de la prova del Procés i creació d’una borsa de treball 01/06/2021. Consultar
 • Acta esmenada resultats FINALS de la prova del Procés i creació d’una borsa de treball 17/06/2021. Consultar

Expdt. X2021000136. Procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per cobrir definitivament una plaça de personal laboral Administratiu/va, de l’escala administració general (grup C1 - Nivell 16) i la constitució d’una borsa de treball.

Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 2021DECR000191 de data 21 d’abril s’ha aprovat la convocatòria de concurs-oposició, per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d’Administratiu/iva (grup C1 – escala Administració general) i la constitució d’una borsa de treball.

 • ANUNCI BOP núm 79· Edicte 3350 – 27/04/2021. Consultar
 • ANUNCI Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Consultar
 • Model Instància procés selectiu. Descarregar
 • Declaració responsable COVID-19 de les persones que accedeixena les proves d’aptitud d’acreditació de la competència professional. Descarregar
 • Llista provisional d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 4 de juny de 2021. Núm. 2021DECR000265. Consultar
 • Llista definitiva d’amesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 19 de juny de 2021. Núm. 2021DECR000300. Consultar
 • Resultats proves PRIMER EXERCICI 23/06/2021. Consultar
 • Resultats proves SEGON EXERCICI 01/07/2021. Consultar
 • Resultats FINALS de la prova del Procés i creació d’una borsa de treball 13/07/2021. Consultar

Expdt. X2021000277. Procés selectiu per la provisió d'una plaça de tècnic/a de serveis econòmics (grup A1), en règim de funcionari/ària de carrera, mitjançant el sistema de concurs-oposició per promoció interna.

Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació un/a tècnic/a de serveis econòmics, grup A1, funcionari de carrera, pel procediment de concurs oposició per promoció interna.

 • BOP núm. 86 · Núm. edicte 3686 · Data 06-05-2021. Consultar
 • ANUNCI Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Consultar
 • BOE núm. 118 · Data 18-05-2021. Consultar
 • Llista provisional d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2021. Núm. 2021DECR000282. Consultar
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos. Decret d’Alcaldia de 23 de juny de 2021. Núm. 2021DECR000311. Consultar
 • Anunci de nomenament d’un/a funcionari/a de carrera. BOP 148 · Núm. edicte 6686 · Data 04-08-2021. Consultar