Notícies

24/09/2018
Un any més, Dipsalut (l’organisme autònom de la Diputació de Girona) ha concedit a l’Ajuntament de Peralada un ajut de 1.610,58 euros
21/09/2018
Aquest any 2018, l’organisme autònom de la Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Peralada un ajut de 4.819,27 euros per fin
10/09/2018
Aprovació de preu públic per a la organització d’una marxa popular a Vilanova de la Muga. BOP Núm. 175 – 10 de setembre de 2018.
04/09/2018
En sessió de data 7 d’agost de 2018, la Junta de la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Peralada els ajuts següents inc
13/08/2018
Per al coneixement general, es fa públic l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 1
24/09/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
17/09/2018
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció per a la creació d'una borsa de tre
06/09/2018
Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació del pressupost 6/2018. Edicte
03/09/2018
CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient), alerta de la presència d'un nou insecte invasor, el bernat marbrejat ("Halyomor
10/08/2018
Per Decret d’Alcaldia-Presidència número 414/2018 de data 6 d’agost de 2018 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria de