Notícies

17/09/2015
Mitjançant aquest edicte, el projecte presentat per Ramadera Montpedrós, SL per a la instal·lació d'un nou centre transformador, l’obe
17/09/2015
Publicació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles
28/08/2015
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
06/08/2015
El Ministeri d'Hisenda, a través de la Gerència del Cadastre, està fent la regularització cadastral per ajustar les dades cadastrals i e
26/06/2015
Es fa pública la llista d'aspirants admesos i exclosos i la modificació de lloc de realització de les proves i entrevista en el procés
17/09/2015
La documentació de la sol·licitud d’autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental promogut per Pere Vidal Salort per a l
28/08/2015
Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 28 d’agost de 2015 s'han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d
10/08/2015
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 26 de juny, va delegar a favor de l’alcalde-president competències en matèria de contractació
03/07/2015
Un cop finalitzat el procés selectiu per a la provisió d’una plaça laboral temporal d’auxiliar informador/a de l’Oficina de Turisme
23/06/2015
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai