Notícies

19/11/2020
Aquest any 2020, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona dins la convocaria de subvencions per al fi
11/11/2020
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 24 de setembre de 2020, va aprovar inicialment el projecte d’Ordenança municipal sobre la
04/11/2020
El Ple de l'Ajuntament de Peralada, en sessió extraordinària del dia 29 d’octubre de 2020, va acordar l'aprovació provisional de la mod
30/10/2020
L'Ajuntament de Peralada va aprovar en el darrer ple municipal el nomenament de Ramon Coll Descamps com a nou jutge de pau, i la de Fernando
28/10/2020
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Peralada, en sessió de data 7 d’octubre de 2020 va acordar aprovar la memòria valorada, re
06/11/2020
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i s
04/11/2020
No havent-se presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 4/2020, apr
28/10/2020
El Ple de la Corporació de Peralada en sessió de data 24 de setembre de 2020 ha adoptat l’acord d’aprovar el Pla Intern d’Igualtat d
28/10/2020
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local