Notícies

04/02/2019
Des de la Direcció General d’Administració Local ens informen de diverses eines de missatgeria instantània de la Generalitat que func
01/02/2019
Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra els acords d’aprovació inicial de modificació d’una ordenança, ad
18/01/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
20/12/2018
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
02/02/2019
De conformitat amb l’acord de Ple de data 23 de gener de 2019, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del concurs per l
24/01/2019
En sessió ordinària de data 27 de desembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament de Peralada ha acordat aprovar inicialment la modificació de
20/12/2018
Amb motiu dels treballs de manteniment i millora a la xarxa d’abastament d’aigua potable del carrer Sota Muralla i carrer dels Tints , l