Notícies

24/09/2019
D’acord amb el que preceptua l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fai
17/09/2019
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió per a les proves de selecció per a la creació d'una borsa de tre
03/09/2019
NOTA INFORMATIVA Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona Aquest any 2019, l’Ajuntament de Peralada ha rebut
16/08/2019
NOTA INFORMATIVA Peralada compta amb el suport econòmic de Diputació de Girona. Aquest any 2019, l’Ajuntament de Peralada ha rebut s
02/08/2019
Als efectes del que disposa l’article 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, al qual es remet l’article 177
20/09/2019
Aquest any 2019, l’Ajuntament de Peralada ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona de diferents subvencions per portar a terme
17/09/2019
NOTA INFORMATIVA Dipsalut col·labora amb l’Ajuntament de Peralada Aquest any 2019, l’organisme autònom de la Diputació de Girona
16/08/2019
El Parc del Castell de Peralada serà un any més l’escenari escollit per celebrar l’Aplec de la Sardana que enguany arriba a la seva 47
16/08/2019
Per Decret d’Alcaldia-Presidència del dia 8 d’agost de 2019 s’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria per a la creació d
24/07/2019
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local