Notícies

06/07/2016
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 de juny de 2016 va aprovar inicialment de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7 d
27/06/2016
D’acord amb el que disposa l'article 36.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat p
16/06/2016
Comissió de valoració atorgament de llicències d'ocupació temporal de la via pública en la Fira Medieval de Na Mercadera 2016 de Perala
07/06/2016
Avui, en data 7 de juny de 2016, es resol per Decret d’Alcaldia- Presidència núm. 181/2016 aprovar definitivament la llista de persones
02/06/2016
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 31 de març de 2016, va aprovar provisionalment l'Ordenança fiscal regulado
01/07/2016
Es fa públic que d’acord amb l’establert a l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
17/06/2016
El dijous 16 de juny de 2016 es van portar a terme les proves mitjançant concurs lliure per a la provisió d’un/a auxiliar de l’oficina
08/06/2016
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 30 de maig de 2016 va aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora d
02/06/2016
Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col·lectiva, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres interessat
02/06/2016
En data 2 de juny de 2016 s’ha publicat al BOP de Girona número 105 l’Edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores per a l